مقام اول رست(راست)

۱ـ مضامین متناسب با اجرای مقام راست

نشانه های عظمت پروردگار، هدایت تکوینی و تشریعی، آفرینش آسمان ها و زمین، بیان حقایق و معارف، نشانه های تجلّی انوار الهی در جهان، بیان و ابلاغ اسماء و صفات الهی، بیان ابلاغ نبوت و امامت، نشانه های الهی و …

   ۲-ترکیبات مقام راست (راست–راست به شکل منفصل):

الف- ترکیب راست – بیات ( به شکل منفصل – مقام فرعی نوروز راست)

ب- ترکیب راست – راست (به شکل متصل – مقام فرعی نیشابورک)

ج- ترکیب راست – حجاز (به شکل منفصل – مقام فرعی سوزناک)

د- ترکیب راست – نهاوند (به شکل منفصل – مقام فرعی سوزدل آرا یا مایه راست)

ه- ترکیب راست – صبا (به شکل منفصل – مقام فرعی دلنشین)

ی- ترکیب راست – سه گاه (به شکل منفصل – تابع خود مقام راست است)

۳- گوشه های دستگاه رست:

رست- رست نوا- رست حسینی- رست کردان- رست محیر- مقام رهاوی-مقام نیشابورک-مقام نوروز-مقام سوزناک- مقام دلنشین- مقام ماهور- مقام رست المایه.

دانلود از لینک زیر:

۰۱ rast

2+