۱- گوشه های دستگاه بیات:

بیات -بیات دوکا-بیات نوا-بیات عجم- بیات حسینی- بیات کردان-بیات محیر- مقام دشتی- مقام حسینی-مقام حسینی عشیران-مقام نهفت-مقام بیات شوری-مقام عشاق ترکی-مقام بیاتین….

۲ـ مضامین متناسب با اجرای مقام بیات

مقام بیات یکی از مقام های بسیار زیبا، حُزن انگیز و دارای لطافتی خاص است، در بیشتر مضامین کاربرد دارد همچون نزول عذاب الهی بر ناسپاسان و کافران، آیات منسوب به جهنم، لطافت و زیبایی اخلاق الهی و حُزن از عدم تزکیه نفس، عشق به لقاء الله، محبت و عشق به ایمان و حُزن از نبودن در زمره مؤمنین، عنایت حق تعالی نسبت به هدایت بندگانش، لطف و رحمت رسول اکرم، زیبایی و لطافت توحید، حُزن از عدم معرفت

۳-ترکیبات مقام بیات (بیات-نهاوند به شکل متصل):

الف- ترکیب بیات – راست ( به شکل متصل – مقام فرعی حسینی)

ب- ترکیب بیات – حجاز (به شکل متصل –  مقام فرعی شوری)

ج- ترکیب بیات – بیات (به شکل منفصل – مقام فرعی حسینی-فرم دوم)

د- ترکیب بیات – بیات (به شکل متصل – مقام فرعی حسینی عشیران)

ه- ترکیب بیات – سه گاه  (به شکل منفصل – تابع مقام فرعی حسینی است)

ی- ترکیب بیات – کرد (به شکل منفصل – تابع مقام کامل بیات است)

دانلود فایل های تمرینی:

۰۲ bayathttp://فایل های مقام بیات

12+