مقام سوم : صبا

مضامین متناسب با اجرای مقام صبا

توصیف جهنم، فرجام کار مجرمان در روز قیامت، خوف از حساب و کتاب و آلام محشر، حیاء از لقاء الله به جهت معصیت، غم و اندوه و ترس از عذاب، انذار و بیدار باش، خوف از عذاب الهی و …

گوشه های دستگاه صبا:

صبا- صبا دوکا- صبا نوا- صباعجم- مقام صبا زمزم….

ترکیبات مقام صبا (صبا—کرد به شکل منفصل یا صبا-حجاز به شکل متداخل) :

الف-ترکیب صبا – عجم (یک انتقال است)

ب-ترکیب صبا – حجاز – به شکل متداخل

دانلود قطعات تمرینی:

۰۳ saba

2+