آقای مهندس محمد فضلعلی

photo_2016-09-10_00-56-20

کارشناس ارشد مهندسی عمران

(دانشگاه صنعتی امیرکبیر -پلی تکنیک تهران )

مشاور تخصصی برنامه ریزی آموزشی

مدرس صوت و لحن تخصصی حفظ و تفسیر

مدرس دوره های نجوم اسلامی

موسس و مدیر عامل سابق موسسه قرآنی بیان

ممتحن سازمان دار القرآن الکریم و مربی دوره های تربیت مربی و داور قرآن مجید


آقای مهندس مصطفی فضلعلی

mostafa-fazlali

کارشناس مهندسی معماری و کارشناس ارشد علوم و معارف قرآنی

(دانشگاه بین المللی امام خمینی)

مدیر عامل و رئیس هیات مدیره موسسه قرآنی بیان

مدرس تجوید پیشرفته و روخوانی و روانخوانی

مسئول طرح استعداد های برتر قرآنی استان قزوین


جناب آقای سجاد حاجی 

photo_2016-12-02_01-17-05

کارشناس مدیریت بازرگانی

قاری و مرتل کشوری قرآن کریم

چهره شاخص قرآنی استان قزوین

مدرس دوره های تجوید و صوت و لحن تخصصی قرآن کریم


آقای مهندس اسماعیل نظری

nazari

کارشناس مهندسی مکانیک

حافظ قرآن کریم

مرتل و مدرس دوره های تخصصی حفظ قرآن کریم


جناب آقای محمد عبداللهی دهکی

کارشناس ریاضیات کاربردی

قاری و مرتل قرآن کریم

مدرس دوره های تخصصی روخوانی و روانخوانی و تجوید

2+